Lutheran West V vs Ontario V 10-27-23Shelby V vs Ontario V 10-13-23Pleasant V vs Ontario V 9-29-23West Holmes V vs Madison V 9-15-23Shelby V vs Harding V 9-8-23Highland JV vs  Ontario JV 9-2-23Clear Fork V vs Lex V 9-1-23Lex JV vs Ontario JV 8-19-23Ontario V vs Lex V 8-18-23