West Holmes V vs Lex V 9-30-22Ashland V vs Madison V 9-23-22Ontario V vs Madison V 9-2-22Madison V vs West Holmes V 9-16-22Shelby V vs Lex V 8-26-22Lex V vs Ontario V 8-19-22Madison V vs Shelby V 8-20-22Mt. Vernon V vs Madison V 10-7-22Ashland Sr Nite 10-21-22Lex V vs Ashland V 10-21-22