2021 Season2020 SeasonKettering Alter V vs Madison V 11-9-19Chagrin Falls V vs Madison V 11-5-19Oak Harbor V vs Madison V 11-2-19Ontario V vs Madison V 10-26-19Ontario V vs Lex V 10-23-19Clear Fork V vs Madison V 10-23-19Vermilion V vs Lex V 10-19-19Perkins V vs Ontario V 10-17-19Marion Harding V vs Ontario V 10-7-19Ontario V vs Madison V 10-3-19Lexington V vs Mans Christ V 9-30-19Shawnee V vs Ontario V 9-19-19Clear Fork GV vs Ontario GV  9-17-19Perrysburg V vs Lex V 9-7-19West Holmes VSG vs Lex VGS 8-22-19Lex GV vs Ontario GV 8-16-19